Opinie o Nas

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WET-ZOO.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Sklep Wet-Zoo.pl zwany dalej Sklepem, działający pod adresem www.wet-zoo.pl, jest własnością Beaty Cynk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą WET-ZOO Beata Cynk z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Wincentego Pola 6. NIP: 8131805576, Regon: 690721009, nr. tel. 665 665 672, 604 17 67 18 , e-mail: sklep@wet-zoo.pl
  Przedmiotem sprzedaży są produkty spożywcze przeznaczone dla zwierząt.
 2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  2.1 Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w wyżej wymienionym sklepie realizuje Beata Cynk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WET-ZOO Beata Cynk, wpisaną do CEIDG, REGON 690721009, NIP 8131805576
  2.2 Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wysłanie zamówienia oznacza jedynie złożenie oferty kupna określonego towaru. Opakowanie produktu dostarczonego przez Sklep Internetowy może różnić od produktu prezentowanego na zdjęciach. Wzory, kolory czy forma opakowania zależą od producenta i mogą być przez niego zmieniane.
  2.3 Przyjęcie przez Sklep zamówienia jest potwierdzane drogą mailową. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep, które jest jednocześnie oświadczeniem woli zawarcia umowy.
  2.4 Złożenie zamówienia wymaga zarejestrowania na stronie i jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności znajdującej się na stronie Sklepu pod adresem http://www.wet-zoo.pl/pl/content/3-regulamin, http://www.wet-zoo.pl/pl/content/2-politykaprywatnosci. Wszelkie ewentualne wątpliwości wynikające z niniejszego Regulaminu należy tłumaczyć się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z zapisami ustaw dotyczących praw konsumentów, pierwszeństwo mają te przepisy.
  2.5 Zamówienia towarów przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sklepu, poprzez kontakt drogą mailową lub telefonicznie. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych.
  2.6 W przypadku zamówienia za pobraniem zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji danych odbiorcy, w przypadku przedpłaty skierowanie do realizacji nastąpi w momencie wpływu środków na konto WET-ZOO Beata Cynk.
  2.7 Po wprowadzeniu zamówienia do systemu, zostaje ono przekazane do magazynu. Klienci zarejestrowani w sklepie mają możliwość sprawdzenia statusu swojego zamówienia.
  2.8 Zamówienia w Sklepie realizowane są na terenie Polski.
  2.9 Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura VAT, w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
  2.10 Towar dostarczany jest za pośrednictwem poczty polskiej bądź firm kurierskich.
  2.11 Zamawiane produkty wybiera się poprzez przycisk „DO KOSZYKA” lub równoznaczny. Przejście do kolejnych etapów zamówienia następuje przez wybór przycisku „Przejdź do realizacji Zamówienia”. Wybór przycisku „POTWIERDZAM MOJE ZAMÓWIENIE” jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia.
  2.12 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie treści niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.
  2.13 Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim..
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  3.1. Wszystkie Usługi Elektroniczne świadczone przez Sklep Internetowy są bezpłatne, a umowa o ich świadczenie może zostać w każdym czasie rozwiązana za porozumieniem stron. Umowa o świadczenie poszczególnych Usług Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym – jest zawierana na czas nieokreślony od momentu założenia Konta do chwili jego zamknięcia.
  3.2. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania ze świadczonych Usług Elektronicznych to:
  a) urządzenie multimedialne (komputer, telefon) z dostępem do internetu,
  b) aktywne konto poczty elektronicznej,
  c) dowolna przeglądarka internetowa,
  d) wyrażenie zgody na używanie Cookies,
  3.3. Usługobiorca zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.3.4. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  3.5. Usługobiorca zobowiązuje się do posługiwania się danymi zgodnymi ze stanem faktycznym.3.6. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego, w którego treści należy podać co najmniej:
  a) imię i nazwisko/nick,
  b) hasło,
  c) adres dostawy,
  d) adres poczty elektronicznej (e-mail),
  e) ewentualnie dane konieczne do wystawienia faktury,
  a także zaakceptować treść niniejszego regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym ustawowo tj. w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i zamówienia złożonego przez Klienta.
  3.7. Po zakończeniu rejestracji każdorazowe logowanie do konta odbywać się będzie za pomocą danych podanych przez Klienta w formularzu.
  3.8. Klient w każdej chwili, ma zagwarantowany dostęp do zarejestrowanych danych. Po zalogowaniu może te dane modyfikować, a konto może być w każdej chwili usunięte. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać wiadomość elektroniczną wraz z podaniem danych Klienta oraz wnioskiem o usunięcie konta.
  3.9. Sklep Internetowy może zablokować konto danego użytkownika w przypadku naruszenia przepisów prawa, oraz zapisów niniejszego Regulaminu. Właściciel konta zostanie o tym fakcie powiadomiony na adres poczty elektronicznej z podaniem przyczyny zablokowania konta, co jednocześnie wiąże się z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 4. CENY TOWARÓW
  4.1 Ceny towarów
  a) podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  b) nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki oraz ilości zamówionych produktów i ich wartości.
  4.2 Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  4.3 Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
  Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są w formularzu dostawy.
  4.4 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie,przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie dotyczą złożonych zamówień.
  4.5 Całkowita cena brutto ponoszona przez Klienta jest podawana przed zamknięciem zamówienia,tj. bezpośrednio przed wyborem przycisku „POTWIERDZAM MOJE ZAMÓWIENIE”
 5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  5.1 Realizacja zlecenia następuje niezwłocznie. Czas realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 4 dni robocze. Jest to czas, liczony od potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do chwili nadania zamówionych towarów przez Sklep.
  5.2 W sytuacji, gdy nie wszystkie artykuły będą znajdowały się w danej chwili na stanie, zamówienie zostanie zrealizowane po uzgodnieniu z Klientem w dostawach częściowych lub po skompletowaniu całości. Klient może w takiej sytuacji anulować zamówienie w całości, a wpłacone środki zostaną mu zwrócone niezwłocznie.
  5.3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 6. FORMY PŁATNOŚCI
  6.1 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a) w formie przedpłaty przelewem na konto Sklepu (informacje o koncie zostaną wysłane po potwierdzeniu zamówienia)
  b) przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier
  6.2 W przypadku przedpłaty przelewem w jego tytule należy podać numer zamówienia wyświetlany po jego złożeniu.
 7. REKLAMACJE
  7.1 Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.
  7.2 Odpowiedzialność Sklepu za ewentualne wady produktów jest ustalana aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Reklamacji należy dokonać pisemnie na adres ul. Wincentego Pola 6, 35-021 Rzeszów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@wet-zoo.pl wraz z opisem przyczyny reklamacji, dowodem zakupu produktu, żądaniem Klienta w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady i nie później niż w okresie 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi.
  7.3 Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeśli istnieje konieczność oceny wad produktu przez Sklep przed ustosunkowaniem się do reklamacji, towar należy dostarczyć wraz z reklamacją. W takim wypadku ww. 14 dniowy termin rozpoczyna bieg od chwili dostarczenia produktu Sklepowi.
  7.4 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy zastosuje się do żądania Klienta lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
  7.5 Sklep nie przyjmuje zwrotu reklamowanych produktów przesłanych jako paczka za pobraniem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki zostaną przez Sklep zwrócone Klientowi.
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8.1 Klient będący jednocześnie konsumentem, w rozumieniu polskiego prawa, może zamówiony w Sklepie produkt zwrócić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.3 i pkt. 8.4. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni liczonym od dnia odebrania produktu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być dokonane na pisemnie i wysłane na adres ul. Wincentego Pola 6, 35-021 Rzeszów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@wet-zoo.pl Konsument może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik do faktury lub znajdującego się pod adresem: www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216;
  8.2 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwrotu produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, pod rygorem odpowiedzialności za zmniejszenie wartości rzeczy.
  8.3 W przypadku spełnienia ustawowych warunków odstąpienia od umowy oraz odesłania towaru wraz z dowodem zakupu lub dowodu odesłania, Sklep Internetowy zwróci niezwłocznie Klientowi wszystkie poniesione przez niego płatności, za wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem innego niż najtańszy oferowany przez Sklep sposobu dostawy. Zwrot środków nastąpi na konto, z którego zapłata za towar została dokonana lub w sposób wskazany przez Klienta.
  8.4 Bezpośrednie koszty zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.
  8.5 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń, wymienionych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 r., poz. 827 ze zm.) w tym: które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu lub gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, która po otwarciu opakowania nie może być zwrócona ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  9.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  10.1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie maja przepisy prawa polskiego.
  10.2. W celu polepszenia jakości świadczonych usług oraz w celach statystycznych Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnej chwili samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików. Blokowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia i spowolnienie w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się równocześnie na automatyczne zbieranie i udostępnianie statystyk swojej aktywności w Sklepie Internetowym. Dane te mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów w Sklepie Internetowym. Dokładniejsze informacja znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.
  10.3. Ewentualne spory mogące powstać w relacjach Właściciela Sklepu Internetowego z Klientem, niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, będą rozstrzygane w sądzie właściwym, ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego.
  10.4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu związanych ze zmianami przepisów prawa lub z istotnych przyczyn technicznych czy organizacyjnych. Zmiany te zostaną wskazane i wprowadzone w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia planowanych zmian.
  10.5. Zamówienia złożone przez Klientów będą realizowane według regulaminu obowiązującego w momencie składania zamówienia.
  10.6 Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działalności strony internetowej.
  10.7. Ewentualne spory mogące powstać w relacjach Właściciela Sklepu Internetowego z Klientem, niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, będą rozstrzygane w sądzie właściwym, ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego.
  10.8. Zamówienia złożone przez Klientów będą realizowane według regulaminu obowiązującego w momencie składania zamówienia.
  10.9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06-03-2015